sample

sample
imtis statusas T sritis biomedicinos mokslai apibrėžtis 1) iš ↑populiacijos tyrimui atrinktų individų grupė; 2) iš ↑generalinės aibės tyrimui atrinktų objektų poaibis. Imtis gali būti atsitiktinė arba neatsitiktinė ir reprezentatyvioji arba nereprezentatyvioji. Sudarant atsitiktinę imtį (random sample), visi individai (objektai) turi tam tikrą tikimybę, nelygią nuliui, patekti į imtį. Jei šios tikimybės lygios, sudaroma paprastoji atsitiktinė imtis (simple random sample). Pavyzdžiui, tokia imtis gali būti sudaryta iš visų gyventojų sąrašo, kai tiriamieji atrenkami, taikant atsitiktinių skaičių arba kitą tikimybių metodą. Kartais populiacija (generalinė aibė) skirstoma į sluoksnius, atsižvelgiant į tam tikrą svarbų požymį (pvz., lytį, tautybę, regioną), ir iš kiekvieno sluoksnio sudaroma paprastoji atsitiktinė imtis. Šių imčių visuma sudaro sluoksniuotąją atsitiktinę imtį (stratified random sample). Jei visų sluoksnių imčių dydžiai yra proporcingi sluoksnių dydžiams, tai sluoksniuotoji atsitiktinė imtis yra reprezentatyvioji imtis (pvz., jei 40-59 metų gyventojai sudaro 20 proc. populiacijos, tai į imtį atrenkama 20 proc. iš šio populiacijos sluoksnio). Sluoksniuotosios atsitiktinės imties, skirtingai nei paprastosios, individų (objektų) patekimo į imtį tikimybės ne lygios, bet skirtingos, t. y. proporcingos sluoksnio dydžiui. Grupinės atsitiktinės imties (cluster random sample) vienetas yra tam tikra individų (objektų) grupė (pvz., šeima, mokykla, miesto kvartalas ir kt.). Tiriami visi atsitiktinai atrinktos mokyklos, ligoninės ir kt. individai. Sisteminė atsitiktinė imtis (systematic random sample) sudaroma, jei individai atrenkami remiantis tam tikra sistema. Pavyzdžiui, į imtį iš sąrašo atrenkamas kas dešimtas individas arba asmenys, kurių pavardės prasideda tam tikra raide. Neatsitiktinė imtis (non-random sample) – tokia imtis, į kurią patekti tam tikriems populiacijos individams (generalinės aibės objektams) tikimybė lygi nuliui arba daug mažesnė kaip kitų. Būdingi neatsitiktinių imčių pavyzdžiai gali būti tokie: 1) imtis sudaryta iš telefonų abonentų knygos (į imtį nepateks gyventojai, kurie neturi telefono); 2) gatvėje sutikti žmonės (į imtį mažai pateks darbingo amžiaus žmonių); 3) tyrimo savanoriai. Neatsitiktinės imtys dažniausiai yra nereprezentatyviosios. Reprezentatyvioji imtis (representative sample) – tokia imtis, kurios individų (objektų) pagrindinių požymių skirstymas atitinka populiaciją (generalinę aibę). Pagrindiniai požymiai dažniausiai būna lytis, amžius ir kt. Reprezentatyviosios imties tyrimo išvadas galima taikyti visai populiacijai. Nereprezentatyvioji imtis (nonrepresentative sample) – tokia imtis, kurios individų (objektų) pagrindinių požymių dažnumas skiriasi nuo populiacijos. Šios imties tyrimo išvadų negalima taikyti visai populiacijai (generalinei aibei). atitikmenys: angl. sample šaltinis Pagrindinės epidemiologijos sąvokos : mokomasis žodynas / Kauno medicinos universitetas ; [sudarytojas Vilius Grabauskas ; parengė Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Abdonas Tamošiūnas, Vilius Grabauskas, Irena Misevičienė, Žemyna Milašauskienė, Žilvinas Padaiga, Linas Šumskas, Apolinaras Zaborskis, Stanislova Domarkienė, Juozas Dudzevičius]. – Kaunas : KMU Spaudos ir leidybos centro l-kla, 2001

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Sample — may refer to:* SAMPLE History, a mnemonic acronym for questions first responders should ask * The USS Sample (FF 1048), a frigate in the U.S. NavyPeople with the surname Sample include: * Alexander King Sample, a Catholic bishop in Michigan *… …   Wikipedia

 • sample — I noun archetype, case in point, cross section, documentum, ensample, example, exemplar, exemplification, exemplum, guide, illustration, instance, model, original, paradigm, prototype, representation, representative, representative selection,… …   Law dictionary

 • Sample — Sam ple, n. [OE. sample, asaumple, OF. essample, example, fr. L. exemplum. See {Example}, and cf. {Ensample}, {Sampler}.] 1. Example; pattern. [Obs.] Spenser. A sample to the youngest. Shak. [1913 Webster] Thus he concludes, and every hardy… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Sample — Saltar a navegación, búsqueda Esta imagen representa al sonido digitalizado y muestra su forma de ondas (waveform). Es frecuente este tipo de representación del audio en el software o hardware que permite manipular los sonidos …   Wikipedia Español

 • Sample — Sam ple, v. t. 1. To make or show something similar to; to match. Bp. Hall. [1913 Webster] 2. To take or to test a sample or samples of; as, to sample sugar, teas, wools, cloths. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • sample — ● sample nom masculin (anglais, sample, échantillon) Musique Échantillon. ● semple ou sample nom masculin (de simple) Ensemble des cordes verticales tendues sur le pied à lire, pour la préparation des cartons destinés à la mécanique Jacquard …   Encyclopédie Universelle

 • sample — [sam′pəl, säm′pəl] n. [ME, aphetic for asample < Anglo Fr, for OFr essample: see EXAMPLE] 1. a part, piece, or item taken or shown as representative of a whole thing, group, species, etc.; specimen; pattern [samples of wallpaper] 2. an… …   English World dictionary

 • sample — [n] example, model bit, bite, case, case history, constituent, cross section, element, exemplification, fragment, illustration, indication, individual, instance, morsel, part, pattern, piece, portion, representative, sampling, segment, sign,… …   New thesaurus

 • sample — ► NOUN 1) a small part or quantity intended to show what the whole is like. 2) Statistics a portion of a population, serving as a basis for estimates of the attributes of the whole population. 3) a specimen taken for scientific testing or… …   English terms dictionary

 • Sample — Sample. См. проба. (Источник: «Металлы и сплавы. Справочник.» Под редакцией Ю.П. Солнцева; НПО Профессионал , НПО Мир и семья ; Санкт Петербург, 2003 г.) …   Словарь металлургических терминов

 • Sample — Sample,das:⇨Muster(2) …   Das Wörterbuch der Synonyme

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”